• جدید

نرم افزار شاهنامه فردوسی

• 7 ترجمه و شرح شاهنامه در 20 جلد از 8 نویسنده، به چهار زبان: فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه‌ • روایت کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه به همراه چند ترجمه و شرح و نثر: – ترجمه به نثر پارسی: دکتر میترا مهرآبادی – شاهنامه به نثر: اقبال یغمائی – ترجمه و شرح انگلیسی: رو بن لوی Reuben Levy با صدای خانم ورجی N.Werje – ترجمه وشرح انگلیسی: جورج آرتور و ادموند وارنر George and Edmond Warner – ترجمه و شرح عربی: الفتح بن علی البنداری – ترجمه و شرح فرانسه: ژول مول Jules Moh • توضیح بیش از 8500 واژه و معرفى افزون‌ بر 2000 نام موجود در شاهنامه • متن كامل 46 مقاله برگزیده در مورد شاهنامه و حكیم فردوسى

  • نماد اعتماد دو ستاره نماد اعتماد دو ستاره
  • نماد ساماندهی وزارت ارشاد نماد ساماندهی وزارت ارشاد
  • پشتیبانی 24 ساعته رایگان پشتیبانی 24 ساعته رایگان
نمایش هم‌ زمان متن شاهنامه و شرح مربوط به ابیات جارى
نمایش ابیات كامل شاهنامه به صورت خطّ نستعلیق و رایانه‌ ای با امكان چاپ آن‌ ها
 امکان جستجوى واژگان در متن و فهرست كتاب‌ های برنامه
• 7 ترجمه و شرح شاهنامه در 20 جلد از 8 نویسنده، به چهار زبان: فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه‌
 
• روایت کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه به همراه چند ترجمه و شرح و نثر:
– ترجمه به نثر پارسی: دکتر میترا مهرآبادی
– شاهنامه به نثر: اقبال یغمائی
– ترجمه و شرح انگلیسی: رو بن لوی Reuben Levy با صدای خانم ورجی N.Werje
– ترجمه وشرح انگلیسی: جورج آرتور و ادموند وارنر George and Edmond Warner
– ترجمه و شرح عربی: الفتح بن علی البنداری
– ترجمه و شرح فرانسه: ژول مول Jules Moh
• توضیح بیش از 8500 واژه و معرفى افزون‌ بر 2000 نام موجود در شاهنامه
• متن كامل 46 مقاله برگزیده در مورد شاهنامه و حكیم فردوسى
• ویژگی های تخصصی شاهنامه فردوسی شامل:
– کتاب شناسی جامع شاهنامه
– نسخه شناسی
– آرایه های ادبی
– زن در شاهنامه
– مقاله های برگزیده
– فرهنگ نام های شاهنامه
– فرهنگ لغات و ترکیبات
– به همراه پیشگفتاری در شاهنامه شناسی با صدای اساتید گرانقدر: دکتر فریدون جنیدی، دکتر میترا مهرآبادی، دکتر میرجلال الدین کزازی، حسین آهی
– فیلم و نقالی (بیش از ۲ ساعت)، بیش از صدها تصویر از شاهنامه
– بازبینی متن کامل به خط نستعلیق
430733